Ordningsregler

Närvaro och delaktighet
Obligatorisk närvaro gäller på alla lektioner i alla kurser. Likaså gäller att lektionerna startar på utsatt tid. Vid sen ankomst avgör läraren om och när det är lämpligt att släppa in eleven. Sen ankomst rapporteras. Vid upprepade sena ankomster eller hög frånvaro tas kontakt med målsman. Elevvårdsteamet informeras. Studiebidraget kan dras in.
Semesterresor utanför lovtid beviljas inte.

Eleverna ska vara delaktiga och ha inflytande över planering av kursinnehåll och arbetssätt samt ta ansvar för att genomföra sina studier på ett bra sätt. Angivna inlämningstider för specialarbeten och övriga inlämningsuppgifter ska hållas.

Kursmål och betygskriterier gås igenom vid kursstart ochatt kontinuerlig uppföljning av detta under kursen görs. Elev som riskerar att inte få betyg eller få betyget F på en kurs blir varnad. För omyndig elev tar handledaren kontakt med målsman.

Olämpligt uppträdande
Om elev uppträder olämpligt eller störande kan eleven bli utvisad från lektionen. Läraren har därefter samtal med elev och elevenshandledare. Är eleven omyndig tar handledaren kontakt med målsman. Om eleven trots samtal fortsätter att uppträda olämpligt eller störande tas kontakt med rektor. Eleven kan då tilldelas en skriftlig varning.

Om syftet med ovanstående åtgärder ej uppnås eller om elevens uppförande kan antas inverka skadligt på andra elever eller det finns andra särskilda skäl kan eleven stängas av från undervisningen. Brott polisanmäls av skolan.

Fusk mm
För såväl salsprov som inlämningsuppgifter finns regler för vad som räknas som fusk. I detta dokument förklaras vad skolan betraktar som fusk, och vad du som elev kan göra för att undvika att bli anklagad för det.

Dela: